Rata > Donate
Take advantage of the tax benefit and get an 18A receipt for your donation.
Rata Social Services has been approved in terms of section 18A(1)(a) of the Income Tax Act.

EFT Banking Details 
Rata Social Services NPC
Absa cheque account no:  0206 00209
Branch code:  632005
Reference:  Donation + Name

Beeld Kinderfonds

Mishandeling, seksuele misbruik, verlating en erge verwaarlosing is aan die orde van die dag vir duisende kinders in ons land.

Rata werk onverpoosd voort om hierdie kinders te beskerm, hulle in veilige versorging te plaas en hulle deur terapie  van gebrokenheid na heelheid te lei.

Dit is ‘n intensiewe en duur proses en daar is altyd ‘n behoefte and fondse om die werk voort te sit.

U bydrae maak ‘n verskil in hierdie kinders se lewens.

Beeld Kinderfonds help Rata jaarliks met fondse vir ons kinderbeskermings-werk.  Kaartjies kan digitaal op ons aanlyn platform of by ons kantore aangekoop word. Ons het verskeie maniere om almal te pas en ons sal ook die skakels op whatsapp uitstuur.  Stuur vir my u selfoonnommer indien u dit so verkies en u nie op een van ons groepies is nie.  Nommers sal nie gedeel of bekendgemaak word nie, behalwe op die inskrywing, aangesien wenners telefonies gekontak word.

Skryf in vir slegs R30,00.  Daar is ook ‘n spesiale aanbieding vir 4 inskrywings vir slegs R100,00. Dit gee u vier geleenthede om die Kia Picanto of een van Beeld se kontantpryse te wen.

Indien u ‘n spesifieke kantoor wil ondersteun, stuur asb vir my ‘n epos met die betalingsbewys en ons sal u inskrywingsnommers deurstuur.  Dit kan ook per whatsapp gedoen word na 064 437 5997.  Kontak u naaste Rata kantoor gerus indien u enige navra het.

Inskrywing en betalingsmetodes

EFT: Betaling aan Rata se bankrekening

Rata Social Services NPC

ABSA bank tjekrekening 002 060 0209

Takkode 632 005

Kontantbetaling by die naaste Rata kantoor – op afspraak as gevolg van inperking

Verwysings:  Wanneer enige betalings gemaak word wat ‘n verwysing vereis, gebruik die volgende

U SELFOON NR BKF KANTOOR NAAM, byvoorbeeld  0644375997BKFBRAKPAN

Ons waardeer julle ondersteuning opreg!

Donate Now
Debit Order

Beeld-Childrens-Fund

Physical and sexual abuse, abandonment and neglect is a cruel reality for thousands of children in our country.

Rata works ceaselessly to protect these children, to place them in safety and guide them through therapy, from brokenness to wholeness.

It is an intensive and expensive process and there is always a need for funds to continue with this work.

Your contribution makes a difference in these children’s lives.

Beeld-Childrens-Fund Donation project helps Rata every year with funding for our child protection work.  Tickets can be bought on our digital platform or at our offices.  We have various options to suit everyone and links will also be placed on WhatsApp groups.  Please send me your cell phone number if you are not on any of our groups and wish to receive the link via WhatsApp.

Information will not be shared, only on the entry form, since winners will be contacted telephonically.

Enter for only R30.  There is also a special offer of 4 entries for only R100.  This gives you four opportunities to win a Kia Picanto or one of the cash prizes.

If you wish to support a specific Rata office, please send an email to info@rata.org.za with your proof of payment and we will send through your ticket numbers.  This can also be done via whatsapp to 064 437 5997.  You are welcome to contact your nearest Rata office if you have any questions.

Entry and payment methods

EFT:  Payment to Rata’s main account

Rata Social Services NPC

ABSA bank cheque account 002 060 0209

Branch code 632 005

Cash payment at your nearest Rata office – only on appointment due to lockdown.

References:  When EFT payments are made, or any other that require a reference, use the following:

YOUR CELL NR BKF RATA OFFICE NAME, for example  0644375997BKFBRAKPAN

We truly appreciate our support!

Buy with Zapper or make EFT payment
Reference: CELL NR + BKF + RATA OFFICE NAME (where applicable)
Proof of payment to: info@rata.org.za and we will mail your tickets numbers to you